Senin, 11 Maret 2013

KUMPULAN MANTRA-MANTRA JAWA

Berikut ini adalah kumpulan Mantra Jawa, dahulu saya dapatkan selama dalam pengembaraan ilmu kepada para sesepuh dan dari kitab-kitab kuno. Rapal Mantranya masih asli dari sang pengijasah (pemberi ilmu). Belum saya kaji seluruhnya, baru beberapa saja. Salah satunya telah saya posting diblog ini. Bisa saja terjadi perbedaan rapal mantra dengan versi mantra dari kitab lain atau pengijasah lain. Saya tulis apa adanya masih dalam format bahasa Jawa, sesuai dengan yang pernah saya terima. Tujuan saya tulis disini cuma untuk mendokumentasikan mantra-mantra kuno ini, syukur-syukur bisa dikaji bersama, akhirnya bisa dipetik manfaatnya.

Berikut Mantra-Mantranya :

1. Mantra yen arep tarakbrata

Yen arep tarabrata (tirakat), kudu adus wuwung disik, mantrane:

Niyatingsun adus, angedusi badan kayun, manggih toya rabani, dus lali, dus mani, badan adus den dusi padha badan, roh adus den dusi pada roh, suksma adus den dusi padha suksma, dat teles suksma ngalam, dat urip tan kena kawoworan, urip sajroning karsa, ingsun adus banyu saking kodratolah, byur njaba, suci njeroning badan rabani, alahu sakarsa, alahu alaihi wasalam.

Sawuse maca mantra, banjur adus wuwung kang resik.

2. Mantra supaya betah tarakbrata

Ingsun nutup rahsa, sang sir rahsa payungana ingsun, rahsa mangan cahya, cahya mangan rahsa, langgeng ing ciptaku, tetep mantep tan kena owah.

Mantra diwaca saben bakda magrib kaping 40, yen lagi tarakbrata.

3. Mantra supaya betah pasa

Bismillahirrohmanirrohim. Allahuma sakati’I maut, badanku gumulung cahyoku jumeneng, ya ingsun ratuning cahyo, ngadeg ing damar murub, urube murub ing sajroning ati, terus ing paningal, laa illaa illallaahu, muhammadurrasullulah.

Mantra diapalke yen duwe niat arep nglakoni sesirih/ pasa.

4. Mantra niat melek

Bismillahirrohmanirrohim. Niatingsun melek tutuga tekan sedina sesuk, manjing teguh rahayu kang santoso kagunganne Allah.

5. Mantra supaya betah melek

Manik coyo, bahyo coyo, coyo bahyo, sarine Allah ya Allah kulo nyuwun betah melek. Laa ilaa illallaahu, muhammadurrasuulullah.

6. Mantra keslametan

Shallallaahu alaihi wa sallam. Shifatullah, qulhu sungsang, tekenku poro malaekat, Nabiku Nabi Muhammad, luputo kang diarah, kenoho kang ngarang. Allahu akbar.

Lakune mutih 2 dina 2 bengi. Mantra yen diwaca kanggo nemu slamet lan ora dijahili wong liya.

7. Mantra ngambah papan angker

Kun kanikun ingsun kun, kowe kama salah, aja angganggu gawe, aku ratuning kun.

Lakune mutih 3 dina 3 bengi, wiwite dina Slasa Kliwon. Mantra diwaca sapisan aja ambegan.

8. Mantra ngedohake ula

Seh merling, Seh dumeling, dohna ingon-ingonira, sapembalangan dohe karo aku, aja wuruk sudi gawe marang awakku, golek sandhang pangan dhewe-dhewe, aku anak putune Nabi Solaiman.

Lakune mutih 3 dina 3 bengi, wiwite dina Kamis Wage. Mantra diwaca yen lumaku ana ngalas, utawa ing papan kang sakira ana ulane.

9. Mantra Pangirupan

Allahu cahya mulya, sira sun kongkon, sira irupen cahyaning wong agung kang disuwitani, amora lan cahyaku. Laa ilaa illallah, muhammadurrosullullah, sir-sir-sir-sir-sir.

Lakune mutih 3 dina 3 bengi wiwite dina Rabu Pon. Kasiyate mantra iki kanggo nundukake kekuatan suksma negatip wong liya. Utawa mantra diwaca yen weruh wong nyalawadi arep ngalani. Yen ditujuke mungsuhe, “wong agung kang disuwitani” diganti “mungsuh lagi sengit”.

10. Mantra Kesakten Gaib

Bismillahirrohmanirrohim. Ono jopo sewu, jopo siji datan tumomo. Sing mandi japaku dhewe. Laa ilaa illallah, muhammadurrosullulah.

Lakune pasa Ngasrep 2 dina 2 bengi lan patigeni sedina sewengi. Wiwite pasa dina Slasa. Mantra diwaca ping 7 saben ba’da salat fardlu. Yen arep dicoba diwaca ping 7 utawa yen arep mangkat perang diwaca ping pisan.

Mantra Pagering Awak
Allahumma kulhuwallah, lungguhku imbar, payungku imbar, wong sajagad kabeh kang sumedya ala marang aku, nyawane kari sadhepa, sa’asta, sakilan. Wong kang sengit marang aku, cupeten angen-angene, sandhang pangane lan sabarang niate kabeh, pet cupet karsaning Allah. Lakune mutih 7 dina 7 bengi, wiwite dina Kemis Wage. Mantra diwaca yen ana rerusuh utawa yen perang.

Mantra Siluman¥
Salallahu ngalaihi wasalam, alahuma kulhu Allah, lungguhku imbar, payungku imbar, mimang mimong si Wisakarma tengahing angin, apipit maya-maya ora katon apa apa, kang hima kakalangan petheng dhedhet alimengan si imbar ngemuli aku, wong sabuwana bloloken ora weruh aku. Lakune pasa 21 dina, kanane mangan (buka) mung sapisan sabenjam 12 bengi, yen pasane wis rampung banjur ngebleng 7 dina 7 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Mantra diwaca yen ana bebaya utawa yen perang. Yen ketrima bisa ngilang ora diweruhi wong.

Ajian Petake Jeyengrama
Ingsun amatak ajiku, Jayabarut ingsun jumeneng datullah, umadeg tengahing jagad, sakabehing mungsuh sakubeng ing cakrawala kang padha durhaka, krungu petak gelap sakethi, padha bedhah kupinge, pecah endhase. Lakune pasa 40 dina mangan mung sapisan sabenjam 12 bengi, sawise pasa tutug 40 dina, banjur ngebleng 7 dina 7 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Aji diwaca yen campuh perang sarta ngarepake campuh.

Mantra Sugih Banda
Ing wayah bedhug awan, ana ing latar ngadeg madhep mangidul, madep mangetan, mantra, Sentanaku juru gedong Retna Dumilah arane, kang rumeksa gedhongku ing jagad wetan, bukaken gedhongku kang isi inten berlean lan sarupaning manik-manik, ingsun arep nganggo. Ing wayah bedug awan, ana ing latar ngadeg madhep mangidul, mantra, Sentanaku juru gedhong bambang Bunarbuwana arane kang rumeksa gedhong ing jagad kidul, bukaken gedhongku kang isi busana wastra sapanunggalane ingsun arep nganggo. Ing wayah sore mbarengi Suruping srengenge ana ing latar ngadeg madhep mangulon, mantra, Sentanaku juru gedhong Nurkencana remeng arane, kang rumeksa gedhongku ing jagad kulon, bukaken gedhongku kang isi kencana mulya lan kang sarwa picis sapepake ingsun arep nganggo.
Ing wayah bedhug bengi ana ing latar ngadeg madhep mangalor, mantra, Sentanaku juru gedhong Srikolem arane, kang rumeksa gedongku ing jagad br, bukaken gedhongku kang isi sawarnaning pangan kang bangsa pan, palagumantung, palaka pendhem, palakasimpar, bangsaning iber-iberan, kewan belehan lan sarupane iwak loh ingsun arep bujana, ayo, ayo, ayo enggal enggal padha tumandhanga, saben Kliwon pada teka babarengan nggawa sakabehing kabutuhaningsun. Banjur temenga mandhuwur karo muni: bapa akasa, nuli tumungkul mangisor, muni: ibu pertiwi, nyuwun bantu. Lakune pasa 40 dina, kenane mangan mung sapisan saben jam 12 bengi, wiwite dina Kemis Wage. Sabanjure saben bengi tumindak mangkono iku, dadi turune sawise jam 12 bengi, puwasane mung cukup 40 dina bae.

Mantra Pameling
Allahu zat, allahu sifat, allahu asma, Allahu afgal, Allahu sidik, roh kudus, roh ilapi, roh sira rohingsun rohingsun dhewe Si…… (sebutna jenenge) tekaa enggal katemu aku. Lakune oran mangan uyah 40 dnai, wiwite dina rebo Pon. Mantra diwaca mbarengi pleteking srengenge, ngadhepake prenahe omahe wong kang diundang supaya teka.

Mantra panolak tenung Tujuh Layar
Allahumma kulhu buntet, kulhu balik, durgateluh, jim setan peri prayangan pada mara padha mati, jalma marang jalma mati, mati karsaning Allah.
Lakune mutih 7dina 7 bengi lan pati geni sadina sawengi, wiwite dina Setu Kliwon. Mantra diwaca mbarengi surup srengenge, diwaca ing banyu diwadhahi pinggan, banyu kadamu ping 3, banjur kaombekake marang wong kang kena tenung utawa tujulayar.

Mantra Senggara Macan
Ana kedawang miber ing tawang alat-alat, macan sewu ing mripatku, macan putih ing dhadhaku, gelap ngampar suwaraku, durga mendhak kala mendhak, teka kedhep teka wedi, teka asih mungsuhku, kodheng madhep manut sakarepku karsaning Allah. Lakune mutih 3 dina 3 bengi lan patigeni sadina sawengi, wiwite dina Jumuah Pahing. Mantra diwaca yen wis adhep-adhepan lan mungsuh.

Mantra Panglereman
Yen ana ing dalan begal durjana. Suksma nuksma, nyawa sirna, roh njendhel, rep sirep si jabang bayi katrem ing dlamakanku. Mantra kawaca sapisan karo mandeng mripate wong kang arep mbegal. Lakune pasa 21 dina mangane saben jam 12 bengi lan patigeni sadina sawengi, wiwite dina Rebo Pon.

Mantra Kateguhan
Kaki kala ingsun njaluk kiambi watu, watu sakilan sageblog kandele, rasukan ing badanku, sakehing braja dawa tuna, cendhak, cupet tiba ing ngarepku, saka karsaning Allah. Lakune nglowong 3 dina 3 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Mantra diwaca yen ana babaya pakewuh utawa yen maju perang.

Mantra Padhang Atine
Ati-ati katengi aku njaluk padhanging ati, ora ana padhanga ati, damar kurung cumanthel pulunging ati, byar padhang wus oleh padhang ati saking karsaning Allah.

. Nukat Gaib
“Bismillahir rahmanir rahim. Ingsun wis tanpa paningkahe rasa jati, kaanane Pangeran.”

14 komentar:

ibu murni jakarta mengatakan...

JIKA ANDA BUTUH NOMOR GHOIB 2D.3D.4D.SGP&HK DI JAMIN 100% JEBOL DAN TIDAK MENGECEWAKAN JIKA ANDA INGIN BERLANGGANAN DENGAN KI HAKIM SULTAN SILAHKA HUB LANGSUNG DI NMOR (_0_8_5_2_3_3_7_3_9_2_5_7_) INI BUKAN REKAYASA thenk”z room”x sobat

JIKA ANDA BUTUH NOMOR GHOIB 2D.3D.4D.SGP&HK DI JAMIN 100% JEBOL DAN TIDAK MENGECEWAKAN JIKA ANDA INGIN BERLANGGANAN DENGAN KI HAKIM SULTAN SILAHKA HUB LANGSUNG DI NMOR (_0_8_5_2_3_3_7_3_9_2_5_7_) INI BUKAN REKAYASA thenk”z room”x sobat

JIKA ANDA BUTUH NOMOR GHOIB 2D.3D.4D.SGP&HK DI JAMIN 100% JEBOL DAN TIDAK MENGECEWAKAN JIKA ANDA INGIN BERLANGGANAN DENGAN KI HAKIM SULTAN SILAHKA HUB LANGSUNG DI NMOR (_0_8_5_2_3_3_7_3_9_2_5_7_) INI BUKAN REKAYASA thenk”z room”x sobat

JIKA ANDA BUTUH NOMOR GHOIB 2D.3D.4D.SGP&HK DI JAMIN 100% JEBOL DAN TIDAK MENGECEWAKAN JIKA ANDA INGIN BERLANGGANAN DENGAN KI HAKIM SULTAN SILAHKA HUB LANGSUNG DI NMOR (_0_8_5_2_3_3_7_3_9_2_5_7_) INI BUKAN REKAYASA thenk”z room”x sobat

JIKA ANDA BUTUH NOMOR GHOIB 2D.3D.4D.SGP&HK DI JAMIN 100% JEBOL DAN TIDAK MENGECEWAKAN JIKA ANDA INGIN BERLANGGANAN DENGAN KI HAKIM SULTAN SILAHKA HUB LANGSUNG DI NMOR (_0_8_5_2_3_3_7_3_9_2_5_7_) INI BUKAN REKAYASA thenk”z room”x sobat

JIKA ANDA BUTUH NOMOR GHOIB 2D.3D.4D.SGP&HK DI JAMIN 100% JEBOL DAN TIDAK MENGECEWAKAN JIKA ANDA INGIN BERLANGGANAN DENGAN KI HAKIM SULTAN SILAHKA HUB LANGSUNG DI NMOR (_0_8_5_2_3_3_7_3_9_2_5_7_) INI BUKAN REKAYASA thenk”z room”x sobat

H.SYAMSUDIN DI DEPOK mengatakan...Saya pendatang baru di ROOM ini
ingin mengucapkan terima kasih
banyak kepada MBAH BEJO
Berkat bantuan No togel 4Dnya 2175 yang MBAH berikan ternyata
benar2 tembus
saya tidak tau harus berbuat apa untuk membalas kebaikan
MBAH BEJO
awalnya saya kurang yakin dengan angka yang MBAH berikan, tapi ternyata
alhamdulillah
saya menang 4Dnya dan sionya,
sudah berapa banyak peramal yang saya hubungi tidak ada satupun yang tembus
malahan hutang-hutang saya bertambah banyak
kini kehidupan saya jauh lebih sukses dari pada sebelumnya ini semua berkat
bantuan MBAH BEJO,
bagi teman-teman pembeli kupon putih yang tidak pernah merasakan kemenangan 4D
silahkan hubungi MBAH BEJO di nomor : 0 8 2 3 2 2 2 7 2 2 4 0
dan angka yang di berikan MBAH BEJO dalam 1 putaran ini tidak akan meleset,
anda jangan mudah tergiur dengan janji-janji
saatnya kita perlu bukti hanya MBAH BEJO yang menjamin 100% kemenangan.
kalau mau bukti hubungi sekarang. SEMOGA.JP

PAK DONI DI MALAYSIA mengatakan...

saya mengucapkan banyak terimakasih kepada MBAH KABOIRENG yang telah menolong saya dalam kesulitan,ini tidak pernah terfikirkan dari benak saya kalau nomor yang saya pasang bisa tembus dan ALHAMDULILLAH kini saya sekeluarga sudah bisa melunasi semua hutang2 kami,sebenarnya saya bukan penggemar togel tapi apa boleh buat kondisi yang tidak memunkinkan dan akhirnya saya minta tolong sama MBAH KABOIRENG dan dengan senang hati MBAH KABOIRENG mau membantu saya..,ALHAMDULILLAH nomor yang dikasi MBAH KABOIRENG semuanya bener2 terbukti tembus dan baru kali ini saya menemukan dukun yang jujur,jangan anda takut untuk menhubungiya jika anda ingin mendapatkan nomor yang betul2 tembus seperti saya,silahkan hubungi MBAH KABOIRENG DI nomor barunya 085=260=482=111 mohon maaf MBAH KABOIRENG telah ganti nomor soalnya nomor yang satunya tidak bisa dipergunakan lagi dan ingat kesempat tidak akan datang untuk yang kedua kalinga dan perlu anda ketahui kalau banyak dukun yang tercantum dalam internet,itu jangan dipercaya kalau bukan nama MBAH KABOIRENG KLIK TOGEL 2D 3D 4D 6D DISINI

saya mengucapkan banyak terimakasih kepada MBAH KABOIRENG yang telah menolong saya dalam kesulitan,ini tidak pernah terfikirkan dari benak saya kalau nomor yang saya pasang bisa tembus dan ALHAMDULILLAH kini saya sekeluarga sudah bisa melunasi semua hutang2 kami,sebenarnya saya bukan penggemar togel tapi apa boleh buat kondisi yang tidak memunkinkan dan akhirnya saya minta tolong sama MBAH KABOIRENG dan dengan senang hati MBAH KABOIRENG mau membantu saya..,ALHAMDULILLAH nomor yang dikasi MBAH KABOIRENG semuanya bener2 terbukti tembus dan baru kali ini saya menemukan dukun yang jujur,jangan anda takut untuk menhubungiya jika anda ingin mendapatkan nomor yang betul2 tembus seperti saya,silahkan hubungi MBAH KABOIRENG DI nomor barunya 085=260=482=111 mohon maaf MBAH KABOIRENG telah ganti nomor soalnya nomor yang satunya tidak bisa dipergunakan lagi dan ingat kesempat tidak akan datang untuk yang kedua kalinga dan perlu anda ketahui kalau banyak dukun yang tercantum dalam internet,itu jangan dipercaya kalau bukan nama MBAH KABOIRENG KLIK TOGEL 2D 3D 4D 6D DISINI


muhammad rupiah mengatakan...

ASSALAMUALAIKUM WR. WB.........AWAK NI dr KUALA LUMPUR MALAYSIA, member DARI MBAH KANJENG TAAT PRIBADI,
SINGAPURA TOTO,4D…ITU HASIL KEMENAGAN KAMI …
DAN SABAH TOTO 4D 88…,
menang togel putaran singapura, 6588 tgl, 01,03,2014..dan putaran sabah toto 88, 2239…tgl,01,03,2014…
saya menang 900jt, semua ini berkat bantuan (MBAH KANJENG TAAT PRIBADI)
yg memberikan angka rutual (gaib) kami tidak sia-sia mengirimkan biaya ritual untuk sesajian
karna tlah terbukti nomor yg diberikan tembus 100%.
Jadi kami sarankan bagi smua member togel
yg mau menang banyak seperti kami…
silahkan telpon langsung ATAU SMS ke MBAH KANJENG TAAT PRIBADI…
Di No 082319930479…
Raihlah angka bertua,dari togel semoga sukses
Salam hormat kami …HUBUNGI MBAH KANJENG TAAT PRIBADI DI 082319930479

KALAU PENGEN MASALAH ANDA CEPAT TERSELESAIKAN

beliau juga melayani :


1. MENYEMBUHKAN BERBAGAI MACAM PENYAKIT

2.jual tuyul

3. blu perindu

4. macam macam pesughihan

5. melipatgandakan uang

6.togel 2D,3D,4D,5D,6d, 7d
PUTARAN ,SINGAPURA,HONGKONG,MALEISIA,KUDA LARI,TOTO SUPREME 6/58.
88,STS,MEKNUM,1-3D,TOTO 6D,DAN LAIN-LAIN


7. JUAL BATU AKIK


INFO SILAHKAN KUNJUNGI WEBSITENEYA DI http://duniakesuksesan.com


Asslmkm.Buat saudara2 yang punya kenalan, teman dekat, keluarga atau siapapun yg punya penyakit tidak sembuh2 (non medis) atau penyakit aneh.
Spesialis penyakit non medis KYI KANJENG TAAT PRIBADI.utk mahar trgantung berat atau jnis penyakitnya.daripada biaya RS yang lebih mahal.
sudah byk yg terbukti dan sembuh dari non medis Dari orang biasa,artis,pengusaha setelah diobati pak ustad Tono
hanya 1 hari..Insya Allah sembuh, memberikan bukti bukan rekayasa. Kesembuhan bisa dilihat langsung.prediksi bisa melalui nama dan foto.
Dan dengan metode ajaran islam pula. Lokasi di JOGYAKARTA
Jarak jauh bisa konsultasi dahulu.
Web: HTTP://togelkhazanah.blogspot.com /
Sms/tlp: 082319930479
emAIL kyikanjengpribadi@gmail.com
Tolong beritahu jika ada tmn atau kerabat yg butuh pertolongan atas penyakitnya. Berdoa harus dibarengi dengan berusaha
terutama dalam pengobatan.Niat saya untuk membantu.
Wassalamualaikum wr.wb.


dalam proses menjalani kehidupan sudah pasti kita akan mengalami berbagai macam permasalahan dan kesulitan dalam menjalaninya,
baik dari segi keluarga, pekerjaan, ekonomi bahkan permasalahan yang menyangkut diri pribadi.
Namun kita harus tetap berpikir jernih dan tenang dalam menjalani proses kehidupan ini.
Jika anda mengalami hal tersebut marilah kita cari solusinya.
Silahkan hubungi ki kanjeng, dan kita bersama-sama belajar menyelesaikannya.
Sms/call ke 082319930479
bpk muliadi mengatakan...

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى اللKAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


TEZA SUMARYANDI mengatakan...

Bagi anda yang sedang terlilit hutang piutang atau sedang butuh modal usaha H.M.HIDAYATULLAH siap membantu saudara-saudari dalam Cara Cepat Mendapatkan Uang Secara Gaib.

Syarat :


Usia minimal 20 tahun
Punya Hutang Banyak
Butuh Modal Usaha
Siap menyelesaikan biaya ritual ( uborampe ) yang sudah di sampaikan
Ritual Jarak Jauh (Terima Jadi) proses 2 malam harus ada kamar khusus
Menyediakan buku tabungan ( rekening )
Setelah dana cair maka akan langsung disetor tunai ke rekening anda. maksimal 1 hari setelah ritual.Hasil dan Biaya Ritual :


Biaya 1 Juta Akan Mendapat hasil 300 Juta
Biaya 2 Juta Akan Mendapat hasil 400 Juta
Biaya 3 Juta Akan Mendapat hasil 500 Juta
Biaya 4 Juta Akan Mendapat hasil 600 Juta
Biaya 5 Juta Akan Mendapat hasil 700 Juta
Biaya 10 Juta ke atas Akan Mendapat hasil 2 Milyar

Cara daftar :
Ketik : Nama#Alamat#Umur#Weton (hari dan pasaran)#Pesugihan terima Jadi#Paket Biaya
Kirim Ke : 082396595377
Catatan:

INFO SILAHKAN KLIK DISINI

Pesugihan ini dibutuhkan Tekat, niat dan kesabaran
Apabila gagal maka biaya akan kami kembalikan 2 kali lipat
Apabila kami telat dalam mentransfer dana maka uang hasil akan kami tambah 5%
Jarak jauh bukanlah penghalan keberhasilan anda,kami bisa mewakilkan oleh tim di padepokan

Maaf Program ini TERBATAS .

KISAH NYATA…………..
Ass.Saya Ingin Berbagi Cerita
SAYA ORANG TKI DI QATAR
dulunya saya pengusaha sukses harta banyak dan kedudukan tinggi tapi semenjak
saya ditipu oleh teman hampir semua aset saya habis,
saya sempat putus asa hampir bunuh diri Dan akhirnya saya menjadi tki dan merantau ke qatar niatnya untuk mendapat kerjaan dan bisa bayar hutang saya di indonesia, tapi nasib berkata lain. saya tidak pernah mendapat gaji dari majikan saya saya hanya disiksa setip hari. akhirnya saya mencari jalan keluar dan mencoba membuka
internet dan menemukan nomor H.M.HIDAYATULLAH,saya beranikan diri untuk menghubungi beliau,saya dikasi solusi,
awalnya saya ragu dan tidak percaya,tapi saya coba ikut ritual dari H.M.HIDAYATULAH alhamdulillah sekarang saya dapat modal dan dan saya bisa pulang ke indonesia dan merintis usaha saya lagi,
sekarang saya bisa bayar hutang2 saya di bank Mandiri dan BNI,terimah kasih Ki,mau seperti saya silahkan H.M.HIDAYATULLAH di nmr 082396595377 H.M.HIDAYATULLAH,ini nyata demi Allah kalau saya bohong,indahnya berbagi,assalamu alaikum.
SALAM TKI YANG MENGADUNASIB DI NEGRI ORANG . I LOVE YOU


KEMARIN SAYA TEMUKAN TULISAN DIBAWAH INI SYA COBA HUBUNGI TERNYATA BETUL,
BELIAU SUDAH MEMBUKTIKAN KESAYA !!!
KLIK DISINI

Bagi anda yang sedang terlilit hutang piutang atau sedang butuh modal usaha H.M.HIDAYATULLAH siap membantu saudara-saudari dalam Cara Cepat Mendapatkan Uang Secara Gaib.Arya Master mengatakan...

ANGKA JITU DAN AKURAT HASIL RITUAL YANG BISA ANDA MENANGKAN HARI INI HUB NO =085=213=703=488 KY JOKO , Anda cukup mendaftar dengan biaya 100 ribu Contoh format nama dan kirim pulsa 100 ribu ke nomor 0852-1370-3488 sebagai biaya ritual untuk di belikan peralatan sesajen seperti : KEMBANG,KEMENYANG,PISANG DAN TELUR AYAM KAMPUNG. Setelah biaya di kirim maka KY JOKO akan membantu anda dengan ritual ghoib. Biaya yang anda keluarkan tidak sebanding dengan angka hasil ritual yang di berikan kepada anda semua.tapi ingat setelah tembus sisihkan sedikit buat yang memerlukan biar berkah. DAPATKAN SEKARANG JUGA ANGKA TEMBUS KY JOKO Call / Sms 0852-1370-3488

Ibu Fenssiska tkw ARAB SAUDI mengatakan...

Assalamualaikum.Wr.Wb.Perkenalkan nama FENSSISKA dri kota Padang,sumatra barat. Salam buat
teman saudara di Grup ini. Smoga apa yg saya
sampaikan ini bsa bermamfaat buat saudara
semuanya dan tujuan
saya hanya ingin berbagi buat saudara semuanya….SAYA Sdh 5-6 Tahun bkerja sbgai (TKW) di
ARAB SAUDI. Gaji Rp5-6Juta/bulan. Itupun jka lembur
smaleman,gaji di naikkan. Tiap kli Sya tringat sma
KELUARGA di Kampung. Mngkin KANGEN,krn sdh lma
tdk ketemu. Sbgai Ank ke-1,Sya wajib mmbantu
KELUARGA. Mka dr itu tiap bulan Mngirim : 1/2 Uang dr Gaji Bulanan yg Sya Trima. Smua ini ku lkukan sbgai
Rasa Hormat,Tnggung Jwab,& sbgai Tlan Punggung
KELUARGA. Bsa Memenuhi Kebutuhan Prekonomian
KELUARGA tiap Bulannya. Agr bsa MENGURANGI BEBAN
PIKIRAN,MASALAHG srta DERITA yg slma ini KELUARGA
Sya alami hingga kni. Alhamdulillah. #DOA .SAYA.SEKELUARGA.TERKABULKAN# Kmrin,sat Lembur
tngah malm,ada satu Krabat/Tman TKW dtang &
berbcra pnjng Lbar dgn Sya. Mngenai (SOLUSI) dr smua
mslah yg Sya Sekeluarga almi. Dberiknlah Sya
No.Ponsel : +6282333304861 MBAH DAMAR, Pd
saat itu Sya lansung HUB/TELPON MBAH DAMAR. Sya Berbcara dgn MBAH DAMAR sngat Lama dan
Membrithukn tntang smua PERMASALAHAN yg slma
ini Sya SEKELUARGA Rasakan dan Mengalaminya.
SYUKUR MBAH DAMAR Mengerti tntang apa yg
Sya Rasakan SEKELUARGA. Dbrikanlah #SOLUSI/ JALAN# agar smuanya HILANG dr Kehidupan Sya
SEKELUARGA & tdk akn trulan kmbli. Dlm Hati Sya
brkta.#AMIN#.agar ini mnjdi KENYATAAN.''SUMPAH DEMI TUHAN'' Ini
Bener2 TERBUKTI & MENJDI KENYATAAN di dlm Khdpan
Sya. Awalx Sya tdk prcaya smua ini,tp KEYAKINAN
Sya sngt meyakinkan ini psti,dan Sya Melaksanakn
prosedurnya yg di
Perintahkn MBAH DAMAR Dan akhirnya Sya sngat kaget dan tak bisa berkata-kata lgi,Melihat&Men
dengar ini Benar2 TERJADI.. Apbila Krabat/Tman2 TKW
Ingin Sperti Sya. Kmarin Menang
Dpt : Rp450jt.
Slhkn HUB/TELPON Lansung MBAH DAMAR di :
+6282333304861 Dimna MBAH DAMAR Siap & Sanggup Membntu Kerabat/Tman2 TKW''JP'' hari ini.
Sya SEKELUARGA sngat brsyukur skali,krn skarng
HIDUP Sya sdh tdk MISKIN lgi. hingga saat ini Sya sdh
Membuka USAHA bru & punya Tabungan Sndri di
BANK,srta bsa membantu KELUARGA di Kampung. Ini
smua yg Sya Proleh & Miliki Sndri,Berkat MBAH DAMAR Kerabat/Teman2 TKI/TKW..,yang ingin merubah
nasib seperti saya silahkan tlpon, MBAH DAMAR di
nomor. +6282333304861 beliu tidak menerima sms
dan BUAT TKI/TKW YANG MAU PULANG
KAMPUN untuk BERTEMU sama keluwarga ya, MBAH DAMAR MEMBUKA KESEMPATAN UNTUK JACPOT THAILOTRY-LOTTO -TOTO-MAGNUM MENYEDIAKAN
MULAI DARI 3 ANGKA SAMPAI 6 ANGKA TERGANTUNG
TANGGAL HARI LAHIR,MBAH DAMAR CUMA MELAYANI
YANG SERIUS DAN BETUL2 BUTUH BANTUAN..TERIMA
KASIH WSLM
WEBSET MBAH'DAMAR Klik- {http://angkaritualmbahdamar.blogspot.co.id}

Dewa Togel mengatakan...

Selamat Datang di SITUS resmi dewa togel
Izinkan kami membantu anda semua.
dengan Angka ritual Kami..
dengan bantuan mahluk ghoib melaui ritual khusus
Bisa menghasilkan Angka Ritual Yang Sangat
Menjanjikan. togel yang akan keluar hari ini
Angka Yang Bakal Keluar Untuk Toto Singapore
Maupun Hongkong dan malaysia Kami bekerja tiada henti
Untuk Bisa menembus Angka yang bakal Keluar..
dengan Jaminan 100% gol / Tembus…!!!!
Tapi Ingat Kami Hanya Memberikan Angka Ritual
Kami Hanya Kepada Anda Yang Benar-benar
dengan sangat Membutuhkan...
Kunci keberhasilan kami. Anda Harus
OPTIMIS Angka Bakal Tembus…Hanya
dengan Sebuah Optimis Anda bisa Menang…!!!
Apakah anda Termasuk dalam Kategori Dibawah

1. Di Lilit Hutang
2. Selalu kalah Dalam Bermain Togel
3. Barang berharga Anda. sudah Habis Buat Judi Togel
4. Anda Sudah ke mana-mana tapi tidak menghasilkan Solusi yang tepat
5. Keluarga anda.sdh hampir.berantakan gara2 Judi togel

Jangan Anda Putus Asa…Anda sudah...
berada Di blog yang sangat Tepat..
Kami akan membantu anda semua dengan
Angka Ritual Kami.dengan bantuan mahluk Ghoib..
Mulai dari CB, AI, SHIO, 2D,3D,4D & 6D
HUB: MBAH DEWA BHARATA di:( 082-316-555-388 )

Atau klik => BOCORAN TOGEL HARI INI

Trimakasih byk roomNya master
--------------------------------------------------------------------

NURHAYATI TKW DI MALAYSIA

====================================

Lewat internet ini saya mengutarakan
ucapan terima kasih saya kepada MBAH DEWA
yang telah membantu kehidupan keluarga saya
dulunya saya Cuma seorang buruh kasar yang
bekerja di salah satu kebun kelapa sawit
milik : tuan H. BADRUN
di daerah malaysia penghasilan saya
perhari Cuma 55ribu rupiah,hanya pas pasan
untuk mengecukupi kehidupan keluarga saya
Alhamdulillah sekarang Sejak saya bergabung
jadi member_ MBAH DEWA BHARATA_
dan ini. Kemenangan saya yg Ke 3X
Kemarin Di kasih lagi.4D togel malaysia benar-benar tembus...
impian saya selama ini sudah jadi kenyataan.
Alhamdulillah Kehidupan keluarga saya pun
jauh lebih baik dari pada sebelumnya.
Buat saudara bapak/ibu yang ingin mendapatkan
REJEKI melalui jalan TOGEL..atau yg sdh bosan dgn kemiskinan
Hub: MBAH DEWA BHARATA Di:( 082 316 555 388- )
atau Klik Situs resmi kami. di bawah ini.....

KLIK-> BOCORAN TOGEL HARI INI


di jamin anda akan bahagia dengan keluarga
yang punya rumah salam jackpot & damai selalu

Pak Rudi mengatakan...

Buat saudara punya permasalahan ekonomi:hub aki santoro,karna saya sudah membuktikan bantuan aki santoro,yang berminat,silahkan hubungi aki santoro di no:0823 1294 9955, ATAUKLIK DISINI

Wahyu Sugihartono mengatakan...

Assalamualaikum senang sekali saya bisa menulis dan berbagi kepada teman-teman disini. barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan. sebelumnya dulu saya adalah seorang pengusaha dibidang percetakan dan mencapai kesuksesan yang luar biasa, mobil rumah dan fasilitas lain sudah saya miliki, namun namanya cobaan saya sangat percaya kepada semua orang, hingga suaatu saat saya ditipu dengan teman saya sendiri dan membawa semua yang saya punya, akhirnya saya menaggung hutang ke pelanggan saya totalnya 2Milyar lebih, Disaat itulah saya sempat membaca beberapa situs yang bercerita tentang solusi pesugihan putih tanpa tumbal dan akhirnya saya menemukan website KH.SUKMO JOYO http://sukmo-joyo.blogspot.co.id Kata pak Kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan penarikan uang gaib 5milyar dengan tumbal hewan. semua petunjuk pak.kyai saya ikuti dan hanya 1 hari. Alhamdulilah akhirnya 5M yang saya minta benar benar ada di tangan saya. Perlahan hutang-hutang saya mulai saya lunasi. Dan yang paling penting bisnis keluarga yang saya warisi tidak jadi koleps. Jika ingin seperti saya. Saya menyarankan untuk menghubungi KH.SUKMO JOYO di 0823-9998-5954 pasti akan di bantu

Mi Yuu mengatakan...

Rahasia mudah menang dalam permainan judi online segera ketahui rahasia dan cara curang menang main judi online hanya di artikel ini Rahasia Cheat Judi Samgong Online

stella khu mengatakan...

Situs Resmi Judi PokerV RUBYQQ.COM

Hanya Dengan 1 USER ID anda dapat memainkan 7 GAMES !!
BandarPoker | PokerOnline | CapsaSusun | DominoQQ | BandarQ | AduQ | SAKONG

BEST OF THE BEST POKER ONLINE!
PLAY REAL GAME GET REAL MONEY!

? Bonus Referral 10% + 10% ( Seumur Hidup )
? Bonus Turn Over 0,5% DI BAGIKAN SETIAP HARI !!
? NO ROBOT & ADMIN
? 100% Fair Play PLAYER Vs PLAYER
? Proses Deposit & Withdraw 1-2 Menit
? Minimal Deposit dan Withdraw Rp.15.000,-

Buruan Daftarkan diri anda Di RubyQQ.com
Dan Dapatkan Bonus – Bonus Menarik dari RubyQQ

Semuanyada.blogspot.com mengatakan...

Pelayanan Yang Professional Dan Ramah
Di Jamin 100% Tidak Adanya BOT Dan ADMIN.

- Daftar GRATIS
- Minimal Deposit 20.000
- Minimal Withdraw 50.000

Dapatkan Hot Promo Yang Kami Berikan :

- Bonus Deposit 5000
- Bonus Refferal Seumur Hidup
- Bonus Sportsbook 100%
- Cashback Sportbook 5% - 15%
- Bonus Deposit Games 10%
- Cashback Games 5%
- Bonus Komisi Casino 0,8%

NB : Syarat Dan Ketentuan Berlaku

Nikmati 1 ID Untuk Semua Games Seperti :

- Sports
- Live Casino
- Togel
- Poker
- Slot Games
- Nomor
- Financialac
- Sabung Ayam

Untuk Informasi Lebih Lanjut Silahkan Hubungi CS Kami Di :

- Live Chat 24 Jam Online
- No Tlp ( +855962671826 )
- BBM ( 2BF2F87E )
- Yahoo ( cs_bolacasino88 )
- Skype ( bola casino88 )
- WhatsApp ( +855962671826 )

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls